E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah

E-kompetence_uciteljev_v_dvojezicnih_solahTemeljni cilj projekta z naslovom E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah je dvig ravni e-kompetenc učiteljev v madžarskem jeziku v dvojezičnih šolah (slovensko-madžarskih) v Prekmurju, posledično pa tudi dvig konkurenčnosti znanja otrok, ki obiskujejo dvojezične vzgojno-izobraževalne zavode na narodnostno mešanem območju severovzhodne Slovenije.

Največja težava pri izvajanju dvojezičnega šolstva v tem trenutku je, da je večina učiteljev dodiplomsko izobraževanje končala v Sloveniji, zato v veliko primerih niso dovolj kompetentni za dvojezično poučevanje. Pomanjkljiva je tudi ozaveščenost učencev, njihovih staršev in širšega okolja o pomembnosti madžarskega jezika in madžarske kulture na dvojezičnem območju Prekmurja.

Zaradi tega smo projekt zastavili prav v luči premagovanja omenjenih problemov. To pomeni, da na eni strani razvijamo e-storitve in e-vsebine predvsem v madžarskem jeziku, delno dvojezično (priročnike, učne priprave, e-gradiva, e-vsebine, spletne učilnice, on-line slovarje kot pomožna učna gradiva pri posameznih predmetih, nove izbirne predmete…), usposabljamo učitelje in strokovne delavce za uporabo le-teh (IKT-seminarji, IKT-svetovanja, usposabljanja itd.), širimo rezultate v slovenski (tudi v madžarski) prostor ter na drugi strani uporabljamo sodobne IKT-storitve ter vsebine za podporo tega cilja.

Financer: Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije.

Vodja projekta: doc. dr. Attila Kovács

Spletišče: E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah