Struktura pridobivanja e-kompetenc

Zakaj postati e-kompetenten

Struktura e-kompetenc
Pridobivanje e-kompetenc je razdeljeno na štiri vsebinske sklope, ki vsebujejo seminarje na določeno temo. V okviru teh sklopov je vsebovanih vseh 6 temeljnih zmožnostih oz. kompetenc, ki so integrirane v cilje programov seminarjev. V ciljih programov je zapisano, katere zmožnosti posameznik na njih usvaja.

Vsi seminarji omogočajo razvijanje zmožnosti sodelovalnega učenja in dela na daljavo, saj potekajo kombinirano, to je v živo in na daljavo. Če je ciljna skupina mešana, torej so udeleženci učitelji oz posamezniki različnih (predmetnih) področij, je s sodelovalnim delom omogočeno tudi medpredmetno sodelovanje oz. povezovanje.

Zaključni del seminarja v živo je namenjen refleksiji in izmenjavi izkušenj med udeleženci, kar pomeni, da je s tem omogočeno razvijanje kritične uporabe IKT pri delu in pouku ter vrednotenje usvojenih zmožnosti..

Vsebinski sklopi Sporočanje, Sodelovanje in Interaktivni pouk imajo za ciljno skupino vse posameznike, ne glede na njihovo strokovno področje dela, medtem ko je sklop Specifična področja namenjen štirim posameznim strokovnim področjem: učiteljem različnih predmetov, strokovnim delavcem na določenem področju, npr. vzgojiteljem, ravnateljem (vodenje šole) in računalnikarjem.

a. Sporočanje
Temeljni cilji tega sklopa so razvijanje zmožnosti za tvorjenje različnih oblik e-sporočil za komunikacijo z različnimi naslovniki na daljavo, umeščanje e-sporočil glede na namen in naslovnika, oblikovanje e-sporočil in njihova javna objava oz. predstavitev, uzaveščanje varnosti na spletu in poznavanje avtorskih pravic in osmišljeno rabo le-tega pri pouku in delu na šoli. Sem sodijo poleg besedilnih e-sporočil multimedijska, video, avdio, grafična in spletna sporočila.

E-kompetenca, na katerem temeljijo cilji programov usposabljanja, je:
5. Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
4. Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij

b. Sodelovanje
Temeljni cilji tega sklopa so razvijanje zmožnosti za sodelovalno delo na daljavo,
komunikacija v virtualnem prostoru, javna objava učnih gradiv in varnost na internetu.

E-kompetenca, na katerem temeljijo cilji programov usposabljanja, je:
2. Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
4. Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij

c. Interaktivni pouk
Temeljni cilji tega sklopa so smiselna uporaba interaktivnih naprav pri pouku oz delu z otroki, in sicer z namenom učinkovitejšega usvajanja novih znanj oz. zmožnosti, večje aktivnosti učencev in otrok pri tem ter možnosti sprotne spremljave razumevanja in dosežene ravni usvojenega znanja oz. zmožnosti.

E-kompetence, na katerih temeljijo cilji programov usposabljanja, so:
1. Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
6. Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z uporabo IKT

d. Specifična področja
Temeljni cilj tega sklopa so zajeti različna predmetna področja, področja (vrtci in dijaški domovi), vodenje šole in računalnikarje s specifičnimi zmožnostmi za delo pri pouku predmetov, z otroki in mladostniki, starši, učitelji in za učinkoviteljše vodenje šole.

E-kompetence, na katerih temeljijo cilji programov usposabljanja, so:
1. Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
3. Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
4. Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij
6. Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z uporabo IKT
E-kompetence, na katerih temeljijo cilji programov, so osmišljeno prepletene v širši kontekst posameznih sklopov, zato da je usvajanje zmožnosti kar najbolj učinkovito oz avtentično, npr. pri pripravi e-sporočil in objavi izdelkov gradiv moramo poznati temeljna pravna in etična načela, tj. avtorske pravice, pri sodelovalnem delu pa je nujno zavedanje varne rabe interneta itd.