Projekt E-podpora

Dejavnosti projekta e-podpora

Slovenija si je v viziji strategije razvoja informacijske družbe si2010 med drugimi zastavila tudi cilj: »do leta 2013 vzpostaviti učinkovit in v celoti informacijsko podprt nacionalni sistem izobraževanja ter tako zagotoviti trajnostno gospodarsko rast, blaginjo in kakovost življenja vseh državljanov RS, hkrati pa postati sinonim za eno najuspešnejših družb na svetu, temelječih na znanju, stalnih inovacijah in hitrem razvoju, zagotoviti neločljivo povezanost vseh procesov in vsebin pri podajanju in pridobivanju znanja z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo; naj ne bo učnega programa, predmeta in udeleženca, pri čemer ne bi bila prisotna.«

Tej viziji sledi projekt e-podpora, v okviru katerega želimo nadaljevati in nadgraditi proces informatizacije vsakega VIZ-a v odvisnosti od njihovega trenutnega stanja.
Nadgradnja obstoječega stanja je že sama nova oblika sodelovanja z VIZ – svetovanje, ki omogoča po eni strani celostno obravnavo VIZa, na posameznih področjih pa nudi individulno reševanje problemov in usmerjeno spreminjanje prostopov poučevanja in učenja.
Dejavnosti, ki potekajo v okviru projekta:

  • svetovanje vodstvu šole: V začetni fazi se najprej opravi sistematičen pregled stanja na VIZ. Pridobljeni podatki služijo za opravljanje analiz in pripravo načrta informatizacije VIZ, ki je osnova za izdelava operativnega načrta svetovanja vodstvu šole, didaktične podpore in tehnične pomoči šoli. Vzpostavlja se neposreden stik med šolskim e-timom in svetovalcem, kar omogoča veliko boljšo komunikacijo in posredno hitrejši dostop do pomembnih novosti, novic, razpisov in drugih aktualnih dejavnostih na področju informatizacije šolstva 

 

  • didaktično svetovanje posameznim učiteljem: vsak vključen učitelj bo na podlagi svetovanja in didaktične podpore spreminjal svoje pristope poučevanja in učenja, da bodo učenci pri pouku vse bolj aktivni. Didaktično svetovanje učiteljem pri posameznem predmetnem področju poteka z:
  • prikazom primerov dobre rabe
  • uporabo e-gradiv
  • pomočjo pri izdelavi e-gradiv
  • seznanjanje z najnovejšimi trendi

 

  • tehnična podpora VIZ: za vse VIZ se vzpostavlja sistem tehnične podpore, ki omogoča hitrejše in učinkovitejše reševanje tehničnih težav. S tem se organizatorji informacijskih dejavnosti in računalnikarji na šolah lahko bolj posvetijo učnemu procesu, oziroma podpori sodelavcem pri uporabi IKT.

Vsi sodelavci se v okviru projekta e šolstvo redno usposabljajo, seznanjeni so z novostmi na področju projekta in smernicami informatizacije šolstva

Stalni natečaj je odprt za pridobivanje novih sodelavcev.

Vsa svetovanja so za prijavljene udeležence in šole brezplačna.

Vsa vprašanja o projektu E-podpora lahko naslovite na:
podpora(at)sio.si

Projekt E-podpora:
Razvoj in izvedba svetovanja ter podpore e-kompetentnim šolam

Sklop A. (vzhodna Slovenija) Sklop B. (zahodna Slovenija)

Prijavitelj:
Pia d.o.o., Efenkova c. 61, 3320 Velenje
Prijavitelj:
Kopo d.o.o., Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica
Vodstvo projekta:
Andrej Flogie, ZAMS
Igor Razbornik, Pia d.o.o.
Vodstvo projekta:
Janko Harej, TŠC
Ingrid Možina-Podbršček, KOPO d.o.o.
Partnerji:
Zavod Antona Martina Slomška
Zavod RS za šolstvo, Miška d.o.o.
Partnerji:
Tehniški šolski center Nova Gorica
Zavod RS za šolstvo

Obe področji – izobraževanje (projekt E-kompetentni učitelj) in svetovanje (projekt E-podpora) potekata vzporedno in povezano v okviru e-središča na vzgojno izobraževalnih zavodih pod skupnim imenom projekta E-šolstvo.