Implementum

Projekt smo na kratko poimenovali IMPLETUM, splošni cilj projekta pa je zagotavljanje podpore višješolskim ustanovam pri uvajanju triindvajsetih novih izobraževalnih programov, ki so nastali med leti 2004-07. Projekt se bo izvajal od junija 2008 do decembra 2011.
Pričakovani rezultati:

 • Pripraviti izhodišča za pripravo izvebenih kurikulumov,
 • Pripraviti izhodišča za pripravo katalogov za prostoizbirne module oz. predmete,
 • Pripraviti izhodišča za nova učna gradiva za nove kataloge znanj,
 • Pripraviti merila za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
 • Pripraviti enotni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter spremljanje rezultatov preko letnih poročil o doseženi kakovosti izobraževalnega procesa v skladu s sistemom, ki velja v visokošolskem izobraževanju.
 • Usposabljati vodstva višjih strokovnih šol za uvajanje novih izobraževalnih programov,
 • Usposabljati strokovne delavce v višješolskem strokovnem izobraževanju,
 • Usposabljati strokovne delavce za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
 • Usposabljati predavatelje za mentorstvo pri diplomskih nalogah,
 • Podpreti pripravo učnih gradiv,
 • Podpreti pripravo novih prosto izbirnih predmetov oz. modulov,
 • Podpreti uvajanje novih izobraževalnih programov za 1. in 2. letnik,
 • Za čas projekta pripraviti in vzdrževati spletno stran projekta,
 • Organizirati zaključno konfereco.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.
V dokumentih in drugih besedilih projekta Impletum so izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

http://www.zavod-irc.si/sl/impletum