MENTEP

MENTEP – Mentoring Technology Enhanced Pedagogy – Sistemska podpora digitalne pedagoške praksemnt-logo-levo

MENTEP uresničuje strategijo evropske politike na področju uporabe IKT pri pouku, in sicer višje kakovosti in inovativnosti učiteljev pri uporabi IKT ter izboljšanje merjenja ravni digitalne pismenosti pri učiteljih, ki bo primerljivo na evropski ravni. Ob tem pomaga uresničiti cilje: dvig uporabe IKT pri učenju in poučevanju, vzpostavitev povezave med evropskimi in nacionalnimi strategijami in uporabljenimi orodji za dosego teh ciljev, krepitev profesionalnega razvoja učiteljev za uporabo IKT.

Meddržavni poskus MENTEP je oblikovan v dogovoru z Evropskim šolskim omrežjem in 30 ministrstvi v Evropi. Cilj poskusa je:

  1. Pridobiti podatke za posameznike in odločevalce v državi, ki bodo primerljivi z drugimi evropskimi državami, o ravni pedagoških digitalnih kompetenc učiteljev in potrebah po usposabljanju na tem področju – s pomočjo spletnega orodja za samopreverjanje.
  2. Opolnomočiti učitelje za načrtovanje lastnega profesionalnega razvoja z uporabo sistemske povratne informacije izdelanega orodja za merjenje pedagoških digitalnih kompetenc o močnih področjih in primanjkljajih pri uporabi IKT za poučevanje, ki bodo primerljivi na evropski ravni.
  3. Izdelana sistemska rešitev merjenja učiteljevih pedagoških digitalnih kompetenc in mednarodno primerljiv eko-sistem podpore stalnega strokovnega spopolnjevanja.
  4. Izdelan model izvajanja (meddržavnega) poskusa s pilotnimi šolami.

V Republiki Sloveniji vodi projekt Zavod RS za šolstvo. 
Osrednje aktivnosti ZRSŠ so sodelovanje pri razvoju spletnega orodja za vrednotenje in samovrednotenje pedagoških digitalnih kompetenc, nacionalno koordinatorstvo meddržavnega poskusa in razvoj eko-sistema kot podpore profesionalnemu razvoju učiteljev na tem področju.