Munus 2

Hiter razvoj gospodarstva potrebuje kadre, ki so se sposobni hitro prilagajati spremembam, imajo širok spekter znanj in kompetenc, ki ob zaključku šolanja znajo samostojno opravljati svoj poklic. Dosedanji programi izobraževanja teh rezultatov ne morejo zagotoviti.

Z izvedbo projekta MUNUS2 bomo pričeli z usposabljanjem strokovnih delavcev za uvajanje novih izobraževalnih programov, ki upoštevajo potrebe delodajalcev in s tem zadovoljujejo zahteve gospodarstva. Z izpeljavo tega projekta rešujemo težavo starih izobraževalnih programov in uvajamo nov koncept izobraževanja na področju srednjega poklicnega in strokovnega šolstva.

Glavne ciljne skupine so:

 • izvajalci izobraževanja in usposabljanja (organizacije javnega in zasebnega prava ter posamezniki, ki se ukvarjajo s pripravo, načrtovanjem in izvajanjem izobraževanja in usposabljanja);
 • udeleženci usposabljanja (učitelji, vzgojitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci, mentorji, izvajalci in svetovalci na področju izobraževanja odraslih ter poklicnega in strokovnega izobraževanja, delodajalci in socialni partnerji, ravnatelji šol in direktorji vzgojno-izobraževalnih organizacij, ipd.);
 • javni skladi, javni zavodi, predstavniki nevladnih organizacij (zavodi, ustanove, društva), posamezniki, gospodarske družbe.

V obdobju trajanja projekta in procesu uvajanja želimo usposobiti strokovne delavce šol in socialne partnerje (odprti kurikul ter PUD), da bodo:

 • znali izdelati grobi kurikul (za čas trajanja izobraževalnega programa)
 • znali izdelati podrobni kurikul za šolsko leto
 • znali pripraviti načrt ocenjevanja znanja
 • znali spremljati uresničevanje ciljev kurikula in ga korigirati v primeru odstopanj
 • timsko načrtovali delo znotraj PUZ-a
 • znali samostojno in timsko evalvirati kurikula
 • znali samostojno in timsko evalvirati načrt ocenjevanja
 • razvili sposobnost komunikacije in timskega reševanja problemov
 • poznali postopke in načine priprave odprtega kurikula
 • znali pripraviti katalog znanja za novo oblikovane module (iz odprtega kurikula)
 • obvladali aktivne metode izobraževalnega procesa
 • obvladali načine povezovanja znanja
 • znali nastavljati problemsko usmerjeno podajanje znanjapo
 • znali pristope k načrtovanju učnih situacij
 • obvladali ciljno načrtovanje pouka
 • znali načrtovati praktičen primer učne situacije
 • znali določiti minimalne standarde znanj
 • znali izdelati kriterije za ocenjevanje doseganja ciljev
 • poznali načine komunikacije z dijaki
 • prepoznavali različne vrste sposobnosti dijakov
 • poznali načine in prijeme za dvig dijakove samopodobe.

V obdobju izvajanja projekta bomo:

 • usposobili 2500 strokovnih sodelavcev
 • usposobili 100 vodstvenih in vodilnih delavcev
 • vzpostavili mrežo 35 moderatorjev, usposobljenih za nudenje pomoči šolam, predvsem PUZ-om in vodstvenim delavcem (po e-mailu, telefonu, osebnim obiskom šole)