Prenova strokovnih gimnazij

V šolskem letu 2008/09 se je pričela uvedba prenovljenih učnih načrtov v gimnazijske programe. V ta namen je Ministrstvo za šolstvo in šport izvedlo Javni razpis za sofinanciranje projekta posodobitev gimnazijskih programov. Na tem razpisu sta za sredstva kandidirala dva Konzorcija gimnazij. Konzorcij strokovnih gimnazij, ki združuje 32 strokovnih gimnazij, bo v naslednjih letih lahko črpal sredstva razpisa v višini 1,999.800 €.

Javni razpis predvideva obvezne spremembe:

 • uvedbo in izvajanje posodobljenih učnih programov (za vse predmete),
 • uvedbo in izvajanje razvojnih pilotnih projektov,

in prostovoljne spremembe:

 • spodbujanje na ravni države (pilotni projekti na medpredmetni in nadpredmetni ravni (kurikularni, na ravni države),
 • možne inovativne spodbude s strani posameznika ali šole sinhronizirane s krovnim projektom, ki jih odobri konzorcij.

Terminski plan za šolsko leto 2008/09

Obvezne aktivnosti za vse šole v šolskem letu 2008/09 so:

 • Posodobiti vse učne načrte v vseh oddelkih prvega letnika;
 • Zaključiti šolske pilotne projekte, ki potekajo za izbrane šole preko ZRSŠ (medijska in strokovna pismenost, razvoj medkulturnosti, filmska kultura, nova kultura ocenjevanja in preverjanja, medkulikuralne povezave).

Šolski razvojni projekti pa morajo doseči še ostale cilje:

 • uvesti večjo fleksibilnost v izvajanje programa (strnjene oblike dela),
 • spreminjati način poučevanja (timsko poučevanje),
 • uvesti državljansko vzgojo v okviru obveznih izbirnih vsebin,
 • spremeniti način izvajanja nekaterih predmetov (npr. informatika),
 • poskus kreditnega ovrednotenja – uravnoteženje delov programa, ki niso šolski predmet, ovrednotenje vseh dosežkov (dejavnosti) dijakov,
 • nadaljevati z razvojem koncepta obveznih izbirnih vsebin,
 • uvajati posodobljene učne načrte,
 • bolj intenzivno in funkcionalno vgrajevati informacijske tehnologije v program in
 • razvijati razvojno-raziskovalne vlogo učitelja