Unisvet

Projekt ‘unisVET’ Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev  je 4-leten projekt in vključuje šole s področij ekonomije, poslovanja, predšolske vzgoje in frizerstva.Projekt je financiran s strani Ministrstva za šolstvo in Evropskega socialnega sklada.Kot uraden začetek projekta se šteje datum razpisa Ministrstva za šolstvo in šport, v okviru ‘Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013’ –  4. 4. 2008, aktivnosti pa se bodo zaključile z 31. 12. 2012.Temeljni cilj projekta je širitev razvojnega potenciala v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter vključevanje in sodelovanje razvojnih timov v šolah, kar bo omogočilo razvojne preboje v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kar so potrdili tudi predstavniki MŠŠ. Konkretni cilji projekta pa so usmerjeni predvsem na vključevanje strokovnih delavcev in dijakov na šolah ter uvajanje sistema celovite kakovosti v šole.

Glavne naloge projekta so:
priprava izvedbenih kurikulov,
priprava odprtega kurikula,
priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje,
opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
vzpostavitev sistema map osebnih dosežkov in priprava mape učnih dosežkov dijaka za dijake na šolah,
priprava osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šolah,
priprava učnih gradiv,
samoevalvacija in
promocija poklicev in projekta.

V okviru projektnih vsake naloge projektne delovne skupine, ob sodelovanju strokovnjakov Centra RS za poklicno izobraževanje, pripravljajo strokovne podlage oz. inštrumentarije za nadaljnje delo v okviru posamezne aktivnosti in za usposabljanje preostalih nosilcev uvajanja izobraževalnih programov.